Uwagi wstępne.

Uwagi oraz opisy zawarte na niniejszej stronie poświęcamy omówieniu drogi sądowego postępowania cywilnego.

Karta Praw Pacjenta.

Podstawowe unormowania prawne wynikające z Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) oraz z poniższych ustaw: a) z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 , z 1992 r. Nr 62, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 28, poz. 256, Nr 28, poz. 255, Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28 i Nr 12, poz. 136),

Jakie zdarzenia uprawniają do otrzymania odszkodowania.

W większości przypadków, w których pacjent doznał szkody w wyniku naruszenia praw wymienionych w "Karcie Praw Pacjenta", może on dochodzić jej naprawienia żądając stosownego odszkodowania pieniężnego i/lub zadośćuczynienia. Podobnie, gdy odniesie szkodę wskutek popełnionego przez lekarza błędu medycznego (polegającego np. na błędnej diagnozie, zaleceniu błędnej terapii, wadliwym wykonaniu zabiegu), czy wskutek złej organizacji pracy zakładu opieki zdrowotnej.

W jakim czasie można dochodzić odszkodowania.

Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez pacjenta jest ograniczone w czasie. Jeśli szkoda wynikła z czynu niedozwolonego, to na dochodzenie roszczeń pacjent ma 3 lata od dowiedzenia się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia, o czym stanowi art. 442 §1 k.c.

Kto może domagać się naprawienia szkody.

Uprawnienie do domagania się rekompensaty przysługuje poszkodowanemu, a wypadku gdy poszkodowany zmarł - jego rodzinie i osobom bliskim.

Czego poszkodowany może się domagać od sprawcy szkody.

Poszkodowany może domagać się od sprawcy szkody:
- określonej kwoty na pokrycie poniesionych kosztów leczenia, przygotowania do nowego zawodu (art.444 §1 k.c.);
- renty, gdy utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki na przyszłość (art.444 §2 k.c.);
- zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę (art.445 §1 k.c.);

Kogo wskazać jako zobowiązanego do naprawienia szkody.

Gdy do powstania szkody doszło przed 31 grudnia 1998 r. zobowiązanym do jej naprawienia jest założyciel danej placówki np. Skarb Państwa, w osobie wojewody, gmina, Minister Zdrowia, Minister Obrony Narodowej, państwowa uczelnia medyczna lub przedsiębiorstwo państwowe. Po tej dacie część zakładów leczniczych przekształciła się w samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, które same odpowiadają za wyrządzone szkody. Za nieprzekształcone jednostki nadal odpowiada organ założycielski, do niego więc należy kierować roszczenia.