Wzór wniosku dowodowego.

Miejscowość, data

Sąd Rejonowy (lub Okręgowy) w (miejscowość)
Wydział Karny
(podać dokładny adres)oskarżyciel posiłkowy (lub powód cywilny):

(podać imię, nazwisko i adres)


Sygnatura Akt (podać numer, który znajduje się w zawiadomieniu o przesłaniu do sądu przez prokuratora aktu oskarżenia)

Wniosek dowodowy
Zwracam się o dopuszczenie dowodu z zeznań następujących świadków:
1) (podać imię i nazwisko, adres)
2) (podać imię i nazwisko, adres)
Wyżej wymienieni świadkowie mogą zaświadczyć na okoliczność:
wymienić okoliczności: ...............................................


.....................
(podpis)