Wzór wniosku oskarżyciela posiłkowego.

Miejscowość, data


Pokrzywdzony: (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania)


Sąd Rejonowy (lub Okręgowy) w (miejscowość) Wydział Karny(podać dokładny adres)


Sygnatura Akt (podać numer, który znajduje się w zawiadomieniu o przesłaniu do sądu przez prokuratora aktu oskarżenia)Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

W związku z wniesieniem przez Prokuraturę Rejonową w (podać pełną nazwę i adres) aktu oskarżenia w sprawie o sygnaturze akt (podać numer) przeciwko (podać imię i nazwisko oskarżonego) oskarżonego o (podać o co go prokurator oskarża) tj. o przestępstwo z art. ...... oświadczam, że jako pokrzywdzony chcę występować w niniejszej sprawie w charakterze oskarżyciela posiłkowego


...............
(podpis)